தமிழ்ப் பெயர்கள்/ஈ

23
617

தமிழ்ப் பெயர்கள்  – ஆண் குழந்தை பெயர்கள் (Male Child Names) – ஈ – வரிசை

[] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [] [ ] [ ] [ ஒள ]
[ ] [ கா ] [ கி ] [ கு ] [ கூ ] [ கே ] [ கொ ] [ கோ ] [ கை ] [ ]
[ சா ] [ சி ] [ சீ ] [ சு ] [ சூ ] [ செ ] [ சே ] [ சொ ] [ சோ ] [ ஞா ]
[ ] [ தா ] [ தி ] [ தீ ] [ து ] [ தூ ] [ தெ ] [ தே ] [ தொ ] [ தை ]
[ ] [ நா ] [ நி ] [ நெ ] [ ] [ பா ] [ பி ] [ பு ] [ பூ ] [ பெ ]
[ பே ] [ பொ ] [ ] [ மர் ] [ மி ] [ மு ] [ மெ ] [ யா ] [ ] [ வா ]
[ வி ] [ வீ ] [ வெ ] [ வே ] [ வை ]

1. ஈகவரசு 23. ஈழமுருகன் 45. ஈழஞாயிறு
2. ஈகவரசன் 24. ஈழமணி 46. ஈழகுரு
3. ஈகையரசு 25. ஈழமுத்து 47. ஈழத்தம்பி
4. ஈகையரசன் 26. ஈழப்பாண்டியன் 48. ஈழநெஞ்சன்
5. ஈதலரசு 27. ஈழநாடன் 49. ஈழக்கதிர்
6. ஈதலரசன் 28. ஈழப்பெருமாள் 50. ஈழவண்ணன்
7. ஈவப்பன் 29. ஈழஎழிலன் 51. ஈழவேள்
8. ஈழங்கொண்டான் 30. ஈழவன் 52. ஈழநாயகம்
9. ஈழச்செல்வன் 31. ஈழநம்பி 53. ஈழவேள்
10. ஈழத்தரசு 32. ஈழவேட்டன் 54. ஈழவேல்
11. ஈழத்தாசன் 33. ஈழப்பன் 55. ஈழவேலன்
12. ஈழத்தென்றலான் 34. ஈழமலை 56. ஈழமன்னன்
13. ஈழவேந்தன் 35. ஈழமகன் 57. ஈழக்கண்ணன்
14. ஈழமாறன் 36. ஈழகுணம் 58. ஈழக்கோ
15. ஈழவாணன் 37. ஈழச்சுடர் 59. ஈழநிலவன்
16. ஈழநேயன் 38. ஈழக்கோ 60. ஈழவழகன்
17. ஈழநாகன் 39. ஈழமதி 61. ஈழச்செழியன்
18. ஈழக்குமரன் 40. ஈழமகன் 62. ஈழமொழியன்
19.ஈஸ்வரன் 41.ஈகையரசன் 63.ஈகைச்செல்வன்
20.ஈகைவண்ணன் 42.ஈழக்கோன் 64.ஈழமணி
21.ஈழமாறன் 43.ஈழமைந்தன் 65.ஈழவேந்தன்
22.ஈழவன் 44.ஈழவரசன் 66.ஈழிசைச்செல்வன்

23 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here