தமிழ்ப் பெயர்கள்/ஊ/

20
976

தமிழ்ப் பெயர்கள் – ஆண் குழந்தை பெயர்கள் (Male Child Names) – ஊ – வரிசை

[] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [] [ ] [ ] [ ஒள ]
[ ] [ கா ] [ கி ] [ கு ] [ கூ ] [ கே ] [ கொ ] [ கோ ] [ கை ] [ ]
[ சா ] [ சி ] [ சீ ] [ சு ] [ சூ ] [ செ ] [ சே ] [ சொ ] [ சோ ] [ ஞா ]
[ ] [ தா ] [ தி ] [ தீ ] [ து ] [ தூ ] [ தெ ] [ தே ] [ தொ ] [ தை ]
[ ] [ நா ] [ நி ] [ நெ ] [ ] [ பா ] [ பி ] [ பு ] [ பூ ] [ பெ ]
[ பே ] [ பொ ] [ ] [ மர் ] [ மி ] [ மு ] [ மெ ] [ யா ] [ ] [ வா ]
[ வி ] [ வீ ] [ வெ ] [ வே ] [ வை ]

1. ஊழிமுதல்வன் 3. ஊருணியப்பன் 5. ஊரவன்
2. ஊரப்பன் 4. ஊமையத்தேவன் 6. ஊன்பொதிபசுங்குடையான்

20 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here