தமிழ்ப் பெயர்கள்/செ /

27
3486

தமிழ்ப் பெயர்கள்  – ஆண் குழந்தை பெயர்கள் (Male Child Names) – செ – வரிசை

[] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [] [ ] [ ] [ ஒள ]
[ ] [ கா ] [ கி ] [ கு ] [ கூ ] [ கே ] [ கொ ] [ கோ ] [ கை ] [ ]
[ சா ] [ சி ] [ சீ ] [ சு ] [ சூ ] [ செ ] [ சே ] [ சொ ] [ சோ ] [ ஞா ]
[ ] [ தா ] [ தி ] [ தீ ] [ து ] [ தூ ] [ தெ ] [ தே ] [ தொ ] [ தை ]
[ ] [ நா ] [ நி ] [ நெ ] [ ] [ பா ] [ பி ] [ பு ] [ பூ ] [ பெ ]
[ பே ] [ பொ ] [ ] [ மர் ] [ மி ] [ மு ] [ மெ ] [ யா ] [ ] [ வா ]
[ வி ] [ வீ ] [ வெ ] [ வே ] [ வை ]

1. செங்கதிர் 38. செந்தமிழ்  74. செம்முத்து
2. செங்கதிர்வாணன் 39. செந்தமிழன் 75. செம்மல் 
3. செங்கண்ணன் 40. செந்தமிழன்பன் 76. செம்மலை
4. செங்கணான் 41. செந்தமிழ்செல்வன் 77. செம்மனச்செல்வன்
5. செங்கனி 42. செந்தமிழ்ச்சேய் 78. செல்லன்
6. செங்கனிவாயன் 43. செந்தமிழ்வேங்கை 79. செல்லப்பன்
7.செங்கனிவாய்ப்பெருமாள் 44. செந்தில் 80. செல்லப்பா
8. செங்குன்றன் 45. செந்திலரசன் 81. செல்லையா
9. செங்கீரன் 46. செந்திலழகன் 82. செல்லத்தம்பி
10. செங்கோடன் 47. செந்தில் இறைவன் 83. செல்லபாண்டியன்
11. செங்கோட்டுவேலன் 48. செந்தில் எழிலன் 84. செல்வபாண்டியன்
12. செங்கோ 49. செந்தில் குமரன் 85. செல்லமுத்து
13. செங்கோன் 50. செந்தில் செல்வன் 86. செல்லக்கண்ணன்
14. செஞ்சொற்கோ 51. செந்தில் தம்பி 87. செல்லக்கண்ணு
15. செஞ்சொல்அழகன் 52. செந்தில்தேவன் 88. செல்லப்பிள்ளை
16. செஞ்சொல்எழிலன் 53. செந்தில் நம்பி 89. செல்லப்பெருமாள்
17. செஞ்சொல்மாறன் 54. செந்தில்மகன் 90. செல்வம்
18. செஞ்சூரியன் 55. செந்தில்முருகன் 91. செல்வமணி
19. செந்நாப்புலவன் 56. செந்தில்முகிலன் 92. செல்வக்குமரன்
20. செந்நெறி 57. செந்தில் முதல்வன் 93. செல்வக்கடுங்கோ
21. செந்நெறிக்குமரன் 58. செந்தில்வண்ணன் 94.செல்வக்கடுங்கோவாழியாதன்
22. செந்நெறிச்செல்வன் 59. செந்தில்வாணன் 95. செல்வநாயகம்
23. செந்நெறித்தம்பி 60. செந்தில்வேல் 96. செவ்வேல்
24. செந்நெறிவாணன் 61. செந்தில்வேலன் 97. செவ்வேலன்
25. செந்நெறித்தேவன் 62. செந்தாமரை 98. செவ்வேள்
26. செந்நெறிநம்பி 63. செந்தாமரைக்கண்ணன் 99. செவ்வண்ணன்
27. செந்நெறிப்பித்தன் 64.செந்தேவன் 100. செவ்வைச்சூடுவார்
28. செந்நெறிமுருகன் 65. செம்பரிதி 101. செழியன்
29. செந்நெறிமுகிலன் 66. செம்பியன் 102செழியதரையன்
30. செந்நெறிவண்ணன் 67. செம்பியர்கோ  
31. செந்நெறிவளவன் 68. செம்பியன்வேல்  
32. செந்நெறிவேல் 69. செம்மேனி  
33. செந்நெறிவேலன் 70. செம்மணி  
34.செல்சக்கிளி 71.செல்வா 103.செங்கதிர்வாணன்
35.செந்தமிழ்நம்பி 72.செந்தில் 104.செந்திரையன்
36.செந்தோழன் 73.செந்தூரன் 105.செவ்வாணம்
37.செவ்வாணன்  

பெண் குழந்தை பெயர்கள் (Female Child Names) – செ – வரிசை

1. செங்கண்ணி 44. செந்தமிழ்க்குழலி 87. செந்தாமரைவாணி
2. செங்கனி 45. செந்தமிழ்ப்பொழில் 88. செந்தாமரைக்கொடி
3. செங்கனிவாய் 46. செந்தமிழ்ச்சோலை 89. செந்தாமரைநாயகி
4. செங்கனிமொழி 47. செந்தமிழ்க்கோதை 90. செந்தாமரைவிழி
5. செங்கனிவாயாள் 48. செந்தமிழமுது 91. செந்தாமரைமொழி
6. செங்காந்தாள் 49. செந்தமிளொளி 92. செந்தாமரையம்மா
7. செங்கொடி 50. செந்தமிழ்மகள் 93. செந்தாமரைதேவி
8. செங்கொடிச்செல்வி 51. செந்தமிழ்க்குமரி 94. செந்தாழை
9. செங்கொடிமுத்து 52. செந்தமிழருவி 95. செம்பியன்செல்வி
10. செங்கொடிமணி 53. செந்தமிழ்ச்சிலை 96. செம்பியன்தேவி
11. செங்கொடிமாலை 54. செந்தமிழ்ப்பிரியாள் 97. செம்பியன்மாதேவி
12. செங்கொடிப்பாவை 55. செந்தமிழ்க்கண்ணி 98. செம்பியன்நாயகி
13. செங்கொடிநிதி 56. செந்தமிழ்முடியாள் 99. செம்மலர்
14. செங்கொடிமதி 57. செந்தமிழ்நாச்சி 100. செம்மலர்ச்செல்வி
15. செந்தமிழ் 58. செந்தமிழ்முல்லை 101. செம்மலர்க்கொடி
16. செந்தமிழ்ச்செல்வி 59. செந்தமிழ்முதல்வி 102. செம்மலர்க்கொழுந்து
17. செந்தமிழரசி 60. செந்தமிழ்ப்பிறை 103. செம்மலர்மணி
18. செந்தமிழ்நாயகி 61. செந்தமிழலகு 104. செம்மலர்ச்சுடர்
19. செந்தமிழ்மணி 62. செந்தமிலோவியம் 105. செம்மலர்நிதி
20. செந்தமிழ்முத்து 63. செந்திற்செல்வி 106. செம்மலர்மதி
21. செந்தமிழ்நிதி 64. செந்திரு 107. செம்மலர்ப்பூ
22. செந்தமிழ்மதி 65. செந்தில்வடிவு 108. செம்மலர்மாலை
23. செந்தமிழ்வல்லி 66. செந்தில்நாயகி 109. செம்மனச்செல்வி
24. செந்தமிழ்ப்பாவை 67. செந்தில்மணி 110. செம்மொழி
25. செந்தமிழ்நங்கை 68. செந்தில்முத்து 111. செய்தாக்கொழுந்து
26. செந்தமிழ்மங்கை 69. செந்தில்சுடர் 112. செல்லக்கிளி
27. செந்தமிழ்க்கொடி 70. செந்தில்கொடி 113. செல்லம்
28. செந்தமிழ்த்தேவி 71. செந்தில்மதி 114. செல்லம்மா
29. செந்தமிழ்க்கொழுந்து 72. செந்தில்நிதி 115. செல்லம்மாள்
30. செந்தமிழ்ச்சுடர் 73. செந்திலரசி 116. செல்லத்தரசி
31. செந்தமிழ்க்கிளி 74. செந்தில்வல்லி 117. செல்லத்தாய்
32. செந்தமிழ்மலர் 75. செந்திற்பாவை 118. செல்லக்கண்ணி
33. செந்தமிழ்க்கலை 76. செந்திற்கொழுந்து 119. செல்லி
34. செந்தமிழ்க்கனி 77. செந்தில்மலர் 120. செல்வி
35. செந்தமிழ்ப்பழம் 78. செந்தில்வாணி 121. செல்வக்கொடி
36. செந்தமிழ்வாணி 79. செந்தாமரை 122. செல்லக்கோடி
37. செந்தமிழ்த்தாய் 80. செந்தாமரைச்செல்வி 123. செல்வநாயகி
38. செந்தமிழ்ப்பூ 81. செந்தாமரைக்கண்ணி 124. செவ்வந்தி
39. செந்தமிழ்மொழி 82. செந்தாமரைச்சுடர் 125. செவ்வல்லி
40. செந்தமிழ்விழி 83. செந்தாமரை மணி 126. செவ்விழி
41. செந்தமிழ்மாலை 84. செந்தாமரைவல்லி  
42. செந்தமிழ்வடிவு 85. செந்தாமரையரசி செல்சக்கிளி 
செல்வா செங்கதிர்வாணன் செந்தமிழ்நம்பி 
சேந்தன் செந்தில் செந்திரையன் 
செந்தோழன் செந்தூரன் சேதுரூபன் 
சேதுரூபன் செவ்வாணன்  
43. சேரன்செல்வி 86. சேரமாதேவி

27 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here