6 ஏப்ரல் | சொற்சிலம்பம் 2019 | மக்கள் கழக நற்பணிப் பேரவை & மீடியாகார்ப்

0
126

06 Apr 2019 
6.00 pm to 8.30 pm

Studio 1, Mediacorp MES Theatre 
People’s Association Narpani Pearavai & Mediacorp Vasantham

The People’s Association Indian Activity Executive Committee Council (PAIAEC) – Narpani Pearavai together with MediaCorp Vasantham, will be organising Sorsilambam 2019, the National Tamil debate for Junior Colleges, Polytechnics, Centralised Institutions and IB Programme Institutions. 

This debate will enable tertiary students to develop their organisational, research, debating and articulation skills in the Tamil language. It also aims to improve the participants’ proficiency in both spoken and written Tamil. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here